Posted by: songchaile | พฤษภาคม 28, 2008

เชิญทุกท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาระดีๆจากเรา

บทที่ 1วิทยาการจัดการและบริหาร

1.การบริหารคืออะไร มีความหมายตรงกับอะไร จงอธิบาย

 การบริหาร คือ กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni) การบริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Barnard)

มีความหมายตรงกับระบวนการคือการบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมที่สามารถมองเห็นได้ 3 ทางคือ  

1.ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา  

2.ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จเป้าหมาย

3. ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน (Getzals & Guba)

 

2.การเคลื่อนไหวด้านมนุษยสัมพันธ์ และพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการบริหารเกิดขึ้นเพราะเหตุใด จงอธิบาย 

             การเคลื่อนไหวด้านมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการบริหารเกิดขึ้นเพราะกา บริหารงานที่มุ่งเน้นแต่ในด้านช้แรงงาน ผลผลิต  และวัตถุมากกว่าการดูแลบุคคล และสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการบริหาร

 

3.จงยกหลักธรรมในพระพุธศาสนาที่ท่านนับถือซึ่งเกี่ยวกับการบริหารพร้อมอธิบายโดยสังเขป                                                                                                                                                        

หลักการที่ผู้บริหารมักจะใช้ในการบริหารงาน  คือ หลักการ ครองตน   ครองคน  ครองงาน  เพื่อเป้าหมายความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเอง ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจและผลของงานที่มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล  ซึ่งในการ ครองตน  ครองคน  ครองงาน   นั้นผู้บริหารต้องบริหารโดยใช้หลักธรรมในการบริหาร ดังนี้

ครองตน  “หลักธรรมสัปปุริสธรรม7″

1.รู้จักเหตุ    

 2.รู้จักผล 

3.รู้จักตน    

4.รู้จักประมาณ

  5.รู้จักกาลเวลา

6.รู้จักชุมชน   

7.รู้จักเลือกคบบุคคล

ครองคน  “หลักธรรมสังคหวัตถุ4″

1.ทาน  : การให้การแบ่งปัน        

 2.ปิยวาจา : การพูดจาดี

3.อัตถจริย : การประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

4.สมานัตตตา : การวางตนสมฐานะ เสมอต้นเสอปลาย

ครองงาน  “หลักธรรมอิทธิบาท 4″

1.ฉันทะ  : ความพอใจ รักและพอใจในงาน

2.วิริยะ   :  ความเพียร กระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรในงาน

3.จิตตะ :  ความเอาใจใส่จดจ่อ  มีสมาธิอยู่กับงาน

4.วิมังสา :ความคิดไตร่ตรอง ใช้ความคิดสติปัญญาพิชิตงาน

 

ครองงาน  “หลักธรรมอิทธิบาท4″

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น

 

4.ในการบริหารงานของท่านด้านการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การบริหารงานบุคคล การอำนวยการและการควบคุมที่ผ่านมาท่านประสบความสำเร็จในเรื่องอะไร และประสบปัญหาในเรื่องอะไรมากที่สุด เพราะเหตุใด          

                ในการบริหารงานของข้าพเจ้าด้านการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การบริหารงานบุคคล การอำนวยการและการควบคุมที่ผ่านมาข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในเรื่อง     การวางแผนะเพราะว่าการวางแผนเป็นการตัดสินใจในปัจจุบันถึงการกระทำในอนาคต ดังนั้น ขั้นตอนการวางแผนจึงเป็นเพียงแนวทาง ซึ่งยังไม่ได้ปฏิบัติจริง

และในการบริหารงานของข้าพเจ้าด้านการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การบริหารงานบุคคล การอำนวยการและการควบคุมที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีปัญหาในเรื่อง การบริหารงานบุคล เพราะคนมีจิตใจ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้การใช้กระบวนการบริหารต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ และองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารงานบุคล

 

5.การวางแผนคืออะไร สำคัญอย่างไร การทำงานโดยไม่มีแผนจะเกิดอะไร เพราะเหตุใดขึ้น

                 การวางแผน หมายถึงการกำหนดวิถีทางที่จะปฏิบัติไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้เกิดผลสำเร็จตามความต้องการ การวางแผนเป็บกระบวนการคิดที่จะต้องครอบคลุม เป็นสาระได้ทุกแง่มุมเพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์
               การจัดองค์การ หมายถึงภาระหน้าที่ในการกำหนด จัดเตรียม และจัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการวางแผนมีดังนี้

1.เพื่อให้การทำงานมีจุดหมายในอนาคต

2.สะดวกในการดำเนินงาน  งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เมื่อเกิดปัญหาสามารถที่จะปรับแก้ไขได้ทันที

4.เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการควบคุมนโยลายและสามารถวินิจฉัย  ตัดสินใจได้อย่างประหยัด

5.ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

6.ทำให้เกิดการกระจายอำนาจ  

7.การทำงานโดยไม่มีแผนจะทำให้ การบริหารงาน ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

6. องค์การและกรอบอัตรากำลังมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร    ทั้งสองเรื่องนี้มีความสำคัญต่อแผนอย่างไร

-องค์การและกรอบอัตรากำลังมีความเกี่ยวข้องกันคือองค์กรที่จัดขึ้นจะดำเนินการไม่ได้ เพราะยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถลงไปทำหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในคู่มือองค์กร และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– องค์การและกรอบอัตรากำลังมีความสำคัญต่อแผนคือ ช่วยให้แผนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

7. กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลมีอะไรบ้าง จงระบุพร้อมอธิบายมา 5 กิจกรรม

– กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลมีดังนี้

1.การคัดเลือกบุคลกรเข้าทำงาน อย่างเหมาะสม เพื่อให้งานดำเนินไปได้

 2.การปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มงานใหม่ที่ดี

3.มีการจูงใจ และให้แรงเสริมเหมาะสม พร้อมทั้งให้มีสวัสดิการ ละสวัสดิภาพที่ด

 4.มีการประเมินการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม               

 5. มีการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลที่เรียนรู้ และปรับตัวตลอดเวลา

กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทุกกิจกรรมทำเพื่อให้กระ บวนการบริดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

8.จงอธิบายคำต่อไปน้พอสังเขป  ผู้บริหาร   ผู้นำและภาวะผู้นำ   การตัดสินใจ

 – ผู้บริหาร คือผู้ดูแลรักษา  ผู้ดำเนินกิจการ ตามกฏหมายให้เจริญก้าวหน้า ไปด้วยดี  

                 – ผู้นำและภาวะผู้นำ   ผู้นำคือผู้นำ คือ บุคคลที่มีความ สามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่นทำงานในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และภาวะผู้นำหมายถึงคือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่น หรือกลุ่ม บุคคลอื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสำเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมาย
                -การตัดสินใจ หมายถึงการเลือกพิจารณาลงความเห็นชี้ขาดว่าใครผิด ใครถูก อย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดี

 

9.การควบคุมคืออะไร สำคัญอย่างไร จงอธิบาย

 การควบคุมคือการควบคุม คือการบังคับหรือกำกับให้การทำงานต่างๆเป็นไปตามแผน โดยต้องจัดระบบการรายงาน(Reporting System ) ต้องกำหนดว่าข้อมูลใดจำเป็นสำหรับการควบคุม กำหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานต่างๆขึ้นเพื่อใช้วัดผลการทำงาน

การควบคุมมีความสำคัญคือ ทำให้งานนั้นเป็นไปตามแผนและได้มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้; สามารถตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามแผนหรือไม่   ช่วยให้ทราบว่าใช้ทรัพยากรอย่าง    มีประสิทธิภาพหรือไม่  ช่วยลดอุบัติเหตุให้น้อยลง

 

10.จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ ต่อไปนี้กับการศึกษา

ประชากรศาสตร์หมายถึง ศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ขนาดหรือจำนวนของคน ที่มีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดับโลก นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัว ของประชากร และองค์ประกอบต่างๆของประชากร

          การศึกษาประชากรศาสตร์ทำให้ทราบข้อมูลของประชากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากข้อมูลปัจจุบันทำให้สามารถนำไปคาดการณ์ประชากรในอนาคตได้ และนำข้อมูลของการคาดการณ์ไปวางแผนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การรับบุคลากร การวางแผนการจัดการศึกษา ฯลฯ

จิตวิทยาจิตวิทยา คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต), กระบวนความคิด, และพฤติกรรม ของมนุษย์

ประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษามีดังต่อไปนี้
       1. ช่วยให้ผู้สอนสามารถเข้าใจตนเอง พิจารณา ตรวจสอบตนเอง ทั้งในด้านดีและข้อบกพร่อง รวมทั้งความสนใจ ความต้องการ ความสามารถ ซึ่งจะทำให้สามารถคิด และตัดสินใจกระทำสิ่งต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม

          2. ช่วยให้ผู้สอน เข้าใจทฤษฎีวิธีการใหม่ ๆ และสามารถนำความรู้เหล่านั้น มาจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตลอดจนนำเทคนิคการใช้ได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง เช่นใน การเรียนสิ่งที่เป็นนามธรรมผู้สอนจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการสอนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
       3.ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจธรรมชาติความเจริญเติบโตของผู้เรียนและสามารถจัดการเรียน

การสอนให้เหมาะสม กับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ ของผู้เรียนแต่ละวัยได้
       4. ช่วยให้ผู้สอน เข้าใจ และสามารถเตรียมบทเรียน วิธีสอน วิธีจัดกิจกรรมตลอดจนวิธีการ

วัดผล ประเมินผลการศึกษา ให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของผู้เรียน ตามหลักการ
       5. ช่วยให้ผู้สอน รู้จักวิธีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อหาทางช่วยเหลือแก้ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างดีที่สุด
       6.ช่วยให้ผู้สอนมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถทำงานกับผู้เรียนได้อย่างราบรื่น

       7. ช่วยให้ผู้บริหารการศึกษา ได้วางแผนการศึกษา การจัดหลักสูตร อุปกรณ์การสอน และการบริหารได้อย่างถูกต้อง
       8.ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีรู้จักจิตใจคนอื่นรู้ความต้องการความสนใจและปรับตัวให้เข้ากับลักษณะเหล่านั้นได้ก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

สังคมวิทยา คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการรวมกลุ่มของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้น สังคมวิทยาเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมซึ่งมี  มีการ ศึกษาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง   การเข้าใจสังคมจึงเป็นการเข้าใจองค์รวม และเข้าใจมิติต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะจะทำให้ทราบว่าการศึกษามีส่วนให้ และรับกับส่วนอื่นๆอย่างไร

 

*************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบคำถามท้ายบทที่

บทที่ 1วิทยาการจัดการและบริหาร

 

 

 

 

โดย

นายทรงชัย  เลิศวัฒนาพร

นักศึกษาปริญญาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา

เลขประจำตัว75079075

 

 

 

เสนอ

ผศ.ดร.ไพโรจน์  อุลิต

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: